Evenwichtsfundering wegen en terreinen


De Nederlandse ondergrond, vaak bestaande uit een slechte draagkrachtige laag van (zee)klei of veen, geeft problemen bij het construeren van wegen en bedrijfsterreinen. Veelal worden deze ‘problematieke’ grondlagen overbrugd of voorbelast middels een zandophoging en verolgens verticaal gedraineerd. Wanneer deze methoden van bouwrijp maken onvoldoende worden uitgevoerd zijn hoge onderhoudskosten en overlast het gevolg. Schuimbeton biedt een oplossing in het snel bouwrijp maken middels de evenwichtsmethode. Ook kunnen bestaande situaties waar onvoldoende bouwrijp gemaakt is, hersteld worden met schuimbeton.

Afhankelijk van de grondwaterstand, het gewicht van de wegconstructie en de draagkracht van de ondergrond wordt de dikte van het pakket zo gedimensioneerd dat er een evenwichtsconstructie ontstaat waarbij zettingen tot het verleden behoren.

Van Dijk Maasland heeft ruime ervaring met het optimaliseren van dit soort lichtgewichtsconstructies. Goede ervaringen zijn er met combinaties van EPS en schuimbeton.
Project: Lichtfundering Milieustraat

Renovatie van de afvalstortplaats voor particulieren in Bergen op Zoom. Het doel van het project was het... Lees meer

Lichtfundering Milieustraat